Naša Spoločnost sprostredkováva v spolupráci s partnerskou spoločnosťou, ktorá je notifikovaným a autorizovaným subjektom pre posudzovanie zhody rekreačných plavidiel podľa európskej smernice 94/25/ES , teda je oprávnená „udeľovať“ CE značku všetkým typom rekreačných plavidiel dĺžky od 2,5 m do 24 m, vodným skútrom, čiastočne zhotoveným plavidlám, ich častiam, ako sú zabudované alebo závesné motory, palivové nádrže a hadice, kormidelné zariadenia a prefabrikované prielezy a okná.